නිෂ්පාදන කාණ්ඩ

asdadad1

මුළුතැන්ගෙයි භාණ්ඩ මාලාව

වීදුරු තෙල් බෝතලය වීදුරුවක් පෙරහන කූඩය පළතුරු තැටි කපන පුවරුව අයිස් සැරයටිය පුස් ශීතකරණයේ ගබඩා පෙට්ටිය

asdadad6
asdadad2

මුද්‍රා මාලාව

ප්ලාස්ටික් හැපෙන පෙට්ටිය වීදුරු හැපෙන පෙට්ටිය දිවා ආහාර පෙට්ටිය ගබඩා කන්ටේනරය

asdadad6
asdadad3

පිරිසිදු සහතික

බේසම කුණු කූඩයට සබන් පෙට්ටි බ්‍රූම්
වැසිකිළි බුරුසුව

asdadad6
asdadad4

ගබඩා මාලාව

කූඩ ගබඩා පෙට්ටිය
පටක පෙට්ටිය හෙන්ජර්

asdadad6
asdadad5

බෝතල් මාලාව

ප්ලාස්ටික් බෝතලය වීදුරු බෝතලය
මල නොබැඳෙන වානේ බෝතලය මල නොබැඳෙන වානේ කේතලය