අපේ බලපත්‍ර

sadadad

සංවර්ධන ඉතිහාසය

1996

ස්ථාපිත කරන්න

sdfsf

1,500,000 ක ප්‍රදේශයක් පුළුල් කිරීම

2009

sdfsf

2011

වෝල්-මාර්ටන්ඩ් සමාජ විගණනය සමත් වන්න

sdfsf

ISO9001 සහතිකය

2013

sdfsf

2016

බීඑස්සීඅයි, ඩිස්නි, ලිඩ්ල් විගණන සමත් වී වැකුම් බෝතලය ස්වයංක්‍රීයව නිෂ්පාදනය කිරීම ආරම්භ කරන්න

sdfsf

ගෝලීය විනෝදාත්මක දැවැන්තයෙකු වන “විශ්ව පින්තූර” සමඟ උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක් ඇති කර ගත් අතර, එම සගයන් සහ සුරතල් සතුන්ගේ රහස් ජීවිතය සමඟ බලපත්‍ර ලබාගෙන ඇත

2018

sdfsf

2020

ස්ටාර්බක්ස් විගණනය සමත් වන්න