අපගේ බලපත්ර

sadadad

සංවර්ධන ඉතිහාසය

1996

ස්ථාපිත කරන්න

sdfsf

1,500,000 ㎡ ප්රදේශයක් පුළුල් කිරීම

2009

sdfsf

2011

Wal-Martand සමාජ විගණනය සමත් වන්න

sdfsf

ISO9001 සහතිකය

2013

sdfsf

2016

BSCI, Disney, Lidl විගණනය සමත් වන්න, රික්ත බෝතලය ස්වයංක්‍රීයව නිෂ්පාදනය කිරීම ආරම්භ කරන්න

sdfsf

ගෝලීය විනෝදාස්වාද දැවැන්තයා වන "Universal pictures" සමඟ උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක් ගොඩනඟා, Minions සහ The Secret Life of Pets සමඟ බලපත්‍ර ලබා ඇත.

2018

sdfsf

2020

Starbucks විගණනය සමත් වන්න